С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

Реконструкция и разширение на „Винарска къща – за съхранение и отлежаване на вино и дегустационна“ чрез изграждане на помещение (склад) за готова продукция и бутилиране на вино във „Винарска къща – за съхранение, производство, и отлежаване на вино“, находяща се в УПИ XIV-326, кв. 18, с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград, „Закупуване на технологично оборудване за производство, съхранение, отлежаване и бутилиране на вино във винарска къща в УПИ XIV-326, кв. 18, с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград

 

Информацията за инвестиционния проект е на разположение на интересуващите за периода от 04.02.2020 г. – до 20.02.2020 в офиса Виа Верде М ЕООД на гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

 

 

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок офиса на Виа Верде М ЕООД гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7 или на e-mail:viaverdem@gmail.com