Съобщение за достъп до информация

  • На януари 14, 2019
  • 0 Коментара

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на  обща площ 125,452 дка, находящи се в землището на с.Левуново, община Сандански и в землището на с.Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград “

 

Информацията е на разположение на интересуващите за периода от 14.01.2019 – до 28.01.2019 в офиса Виа Верде М ЕООД на гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

 

 

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок офиса на Виа Верде М ЕООД гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

 

0 Comments