Уведомление за инвестиционно предложение

  • На ноември 29, 2018
  • 0 Коментара

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Станке Димитров“ № 7

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на  обща площ 125,452 дка, находящи се в землището на с.Левуново, община Сандански и в землището на с.Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград “ .

 

За контакти:  Мариана Василева, гр. София 1606, ул. „Григор Пърличев“ №5, ет.2, ап.5, тел.0887297370, е-mail: mary.mvvi@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Благоевград – ПК 2700, ул.  “Свобода” №1

email: blriosv@yahoo.com

 

0 Comments