Уведомление за инвестиционно предложение

  • На ноември 28, 2018
  • 0 Коментара

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

гр. Сандански,  ул. „Пирин“ № 63, ет. 3

 

 СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на  площ 141,11 дка находящи се в местност „ВАЛОГИ“, землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“.

 

 

За контакти:  Веселин Василев, гр. София 1606, ул. „Григор Пърличев“ №5, ет.2, ап.5, тел.0884000013, е-mail: terakeraca@gmail.com

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Благоевград – ПК 2700, ул.  “Свобода” №1

email: blriosv@yahoo.com

 

0 Comments